JAY

JAY is een handelsnaam van Curacom Holding B.V. gevestigd aan het Plein 1953, nr. 54, 3086 EE in Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78402639. JAY is een Bureau voor coaching & consultancy. Daarnaast biedt JAY trainingen aan organisaties en particulieren.

 

Artikel 1 – Begrippen

1.1 JAY: JAY en de gebruiker van deze algemene voorwaarden
1.2 Cliënt: de natuurlijk persoon en/of bedrijf, die/dat met JAY een overeenkomst sluit, ten behoeve van een coachingstraject of training.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met JAY een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) training of coachingstraject.
1.4 Cursist: de natuurlijk persoon die deelneemt aan de (online) training of cursus waarvoor opdrachtgever met JAY een overeenkomst heeft gesloten.
1.5 Traject: de diensten die JAY op basis van een coachingsovereenkomst biedt aan cliënten.
1.6 Schriftelijk: zowel traditionele communicatie als communicatie per email

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten, (online)cursussen en trainingen die door JAY worden aangeboden en op alle diensten die door JAY worden verricht. De toepasselijkheid van eventuele door cliënt/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door JAY uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten.
2.3 JAY mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Cliënt/opdrachtgever ontvangt hierover vooraf bericht.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
2.5 In geval van strijd tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een cliënt/opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 De diensten die JAY aanbiedt zijn belast met BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod of de offerte zijn omschreven.
3.3 JAY is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen cliënt/opdrachtgever en JAY komt tot stand op het moment dat:
4.1.1 Cliënt de overeenkomst of offerte ondertekent;
4.1.2 Opdrachtgever de offerte ondertekent;
4.1.3 JAY een aangevraagde cursus/training per email aan opdrachtgever heeft bevestigd.
4.1.4 JAY een afspraak per email aan cliënt heeft bevestigd.
4.2 Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas van toepassing als deze door JAY schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Cliënt/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

 

Artikel 5 – Beroepscode

5.1 JAY is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met geldende wetgeving en zal de beroepscode voor psychologen in acht genomen worden. Dit betekent onder andere dat de JAY zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.

 

Artikel 6 – Trainingen

6.1 Bij het afnemen van een training, ontstaat tussen opdrachtgever en JAY een overeenkomst met betalingsverplichting.
6.2 In het geval opdrachtgever een training aanvraagt, wordt in overleg met opdrachtgever een datum ingepland. Voorafgaand aan de training wordt besproken wat cursist in de training zal leren.
JAY neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Ondanks dat de training door JAY met zorg is samengesteld, kan zij geen garantie bieden dat cursist, na het volgen van de training, in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit is mede afhankelijk van de inzet van cursist.
6.3 Trainingen worden aangepast op de doelgroep en op de vraag van opdrachtgever en kunnen daarom in de loop der tijd worden gewijzigd of aangevuld. Dit geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of restitutie van het factuurbedrag.
6.4 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, video’s welke getoond worden in de training of welke te zien zijn in het lesmateriaal, berusten uitsluitend bij JAY en mogen door opdrachtgever niet zonder vooraf gekregen toestemming van JAY worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
6.5 JAY mag voor het geven van een cursus/training derden inschakelen. JAY zal hierbij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
6.6 De betalingstermijn voor trainingen is 14 dagen na factuurdatum. Afhankelijk van de gekozen training, wordt voorafgaand aan de training of tussentijds gefactureerd. Betaling vindt plaats via overboeking op de bankrekening van JAY. Opdrachtgever ontvangt de factuur via email.
6.7 Een geboekte training kan geannuleerd worden tot drie (3) maanden voor aanvang van de training. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van het factuurbedrag. In alle andere gevallen wordt de training volledig bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 7 – Traject

7.1 JAY biedt particuliere trajecten ten behoeve waarvan vooraf een overeenkomst wordt gesloten.
7.2 Elk traject start met een intake waarbij cliënt een indicatie krijgt van het aantal sessies dat nodig is. Afhankelijk van de ontwikkeling van cliënt kan de inhoud en de lengte van het traject gaandeweg, in overleg met cliënt, aangepast worden.
7.3 Sessies hebben een vaste duur en vaak een vaste interval. De totale duur van het traject kan variëren.
7.4 Cliënt blijft tijdens en ook na het traject altijd verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.
7.5 In het geval een afspraak uit het traject niet door kan gaan, dient cliënt dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie, per email, te melden bij JAY. In het geval cliënt een afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, worden de kosten voor de gereserveerde sessie in rekening gebracht.
7.6 Bij ieder traject vinden tussentijdse evaluaties plaats waarin de voortgang van cliënt besproken wordt.
7.7 Het door JAY geboden traject komt niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering.
7.8 Cliënt is gerechtigd het traject te staken. Dit kan cliënt doen door een schriftelijke mededeling aan JAY. De opzegtermijn voor een traject bedraagt dertig (30) dagen inclusief geplande sessies.

 

Artikel 8 – Betaling & incasso

8.1 JAY heeft de mogelijkheid tussentijds te factureren.
8.2 Facturen worden per e-mail aan cliënt/opdrachtgever verzonden. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
8.3 Wanneer de betaling niet op tijd door JAY is ontvangen, ontvangt cliënt/opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering. In het geval de betaling, ook na het versturen van de betalingsherinnering uitblijft, is JAY gerechtigd een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Voor consumenten is de wettelijke regeling voor incassokosten van toepassing.
8.4 Het eventueel door cliënt/opdrachtgever indienen van een klacht bij JAY of het NIP, ontslaat cliënt/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 JAY heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht de training of het traject te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder andere maar niet uitsluitend sprake bij ziekte, overheidsmaatregelen, wanprestatie van deskundigen kapotte apparatuur of storingen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 JAY is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, het geboden traject, de informatie die in de training of cursus is gegeven, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.
10.2 JAY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door cliënt/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JAY kenbaar had moeten zijn.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van JAY is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van JAY beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
10.4 Cliënt/opdrachtgever vrijwaart JAY voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst ontstaan. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van JAY.
10.5 JAY is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van de door JAY ingeschakelde derden. JAY heeft de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
10.6 Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen cliënt/opdrachtgever en JAY.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 JAY vindt het heel belangrijk dat cliënt/opdrachtgever tevreden is over het traject of de training. Klachten die ontstaan tijdens een traject kunnen door cliënt tijdens de periodieke evaluaties met de coach besproken worden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. In het geval de manier van werken van JAY niet aansluit bij de behoefte van cliënt, kan in overleg gekeken worden of een andere aanpak gevonden kan worden.
11.2 In het geval opdrachtgever niet tevreden is over een gegeven training of een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, kan hij dit zowel mondeling als schriftelijk melden bij JAY. Partijen zullen dan proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.
11.3 In het geval een cliënt/opdrachtgever ontevreden blijft over het beroepsmatig handelen van JAY, kan cliënt/opdrachtgever terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Cliënt/opdrachtgever kan bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, een klacht indienen. Het college zal vervolgens het handelen van JAY toetsen aan de regels van de beroepscode. De klachtenprocedure is te vinden via:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

 

Artikel 12 – Privacy

12.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst, is het noodzakelijk dat JAY persoonsgegevens van cliënt/opdrachtgever verwerkt. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is daarom ook de privacyverklaring van JAY van toepassing. In deze privacyverklaring is onder andere te lezen welke persoonsgegevens JAY verwerkt, waarom zij dit doet en op welke manier. De privacyverklaring is te lezen via www.jay.nu JAY zal de door cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 JAY heeft een geheimhoudingsplicht van alles wat haar uit hoofde van haar beroep ter kennis komt. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
13.2 In situaties van mogelijk ernstig direct gevaar moet JAY overwegen om het beroepsgeheim te doorbreken. Ook een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing kan ervoor zorgen dat JAY niet gehouden is tot geheimhouding.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1 In aanvulling op artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden rusten alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, werkwijzen en adviezen welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke getoond worden via de website en social media kanalen www.JAY.org uitsluitend bij JAY. Cliënt/opdrachtgever mag deze rechten niet zonder vooraf gekregen toestemming van JAY vermenigvuldigen, openbaar maken of op een andere manier verspreiden of tonen aan derden.
14.2 In het geval cliënt/opdrachtgever het bepaalde in artikel 6.4 of dit artikel overtreedt, is JAY gerechtigd haar schade te verhalen op cliënt/opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Recht en forumkeuze

15.1 Op alle door JAY gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen JAY en cliënt/opdrachtgever zullen eerst in onderling overleg geprobeerd opgelost te worden. In het geval dit niet mogelijk is, worden de geschillen voorgelegd aan de rechter te Rotterdam tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
Versie mei 2020